Riscos naturals

RISCOS NATURALS

 

Riscos Naturals esllavissades

S'ha de redactar un Pla Parcial Urbanístic nou. ¿Aquesta figura i altres de planejament urbanístic han d'incloure informació referent als riscos geològics ?.

 

El meu municipi, en base a l'estudi de risc sísmic, té una intensitat sísmica prevista igual o superior a VII en un període de retorn associat de 500 anys. ¿Estic obligat a realitzar un Pla d'Actuació Municipal per risc Sísmic?.

 

Els estrats sobre els quals s'assenten els murs del castell amenacen a desprendre. ¿Què puc fer per evitar que caiguin?.

 

En la tramitació de permisos i llicències d'actuacions en parcel·les o activitats industrials o turístiques en zones inundables, ¿He de realitzar un estudi d'inundabilitat?.

 

Les esllavissades, despreniments, inundacions, terratrèmols, pluges torrencials, expansivitat del sòl, .... són processos geològics i meteorològics que poden causar risc, en afectar, d'una manera directa o indirecta, a les activitats humanes. Any rere any, la seguretat de les persones ha anat adquirint més importància, tant en societats desenvolupades com la nostra, com en vies de desenvolupament, traduint-se en un augment en estudis de prevenció i mitigació dels riscos.

 

En aquest camp d'actuació GeoHid té una àmplia experiència en la realització d'Estudis d'Identificació de Riscos Geològics (EIRG). La seva finalitat és l'avaluació preliminar de la perillositat geològica natural a les zones afectades del planejament urbanístic, i en base a aquests s'avalua la vulnerabilitat i exposició amb l'objectiu de determinar el risc.

 

Emmarcat dins de l'estudi de riscos naturals s'ofereix també la realització d'estudis d'inundabilitat. L'objectiu final és la delimitació de la zona inundable tant actual com futura, i així mateix adoptar les mesures necessàries per reduir danys en zones urbanitzades i evitar-los en zones no urbanitzades i el més important evitar l'ocupació de zones inundables.

 

Una altra línia de servei als nostres clients és la realització de Plans d'Actuació d'àmbit local enfront de Riscos Naturals (inundació, sismes, geològics). Tots ells orientats a l'administració local.

 

Així mateix, la gran especialització de GeoHid permet oferir serveis de consultoria específica en riscos geològics de moviments de vessant (despreniments i esllavissades). En aquest camp ens centrem en l'estudi i caracterització dels riscos, proposta i dimensionat de mesures de prevenció i mitigació.

 

ELS NOSTRES SERVEIS

 

  • Estudis d'identificació de riscos geològics i vulnerabilitat.
  • Estudis d'inundabilitat.
  • Projectes d'estabilitat del terreny (talussos en sòl i roca) i protecció.
  • Estudi de risc enfront de moviments de vessant (despreniments i esllavissades).
  • Plans d'actuació municipal enfront de sismes, inundabilitat, avingudes torrencials, despreniments, etc.
  • Informes de despreniments i esllavissades.
  • Estudis de risc enfront de despreniments.
  • Assistència tècnica en obra i consultoria especialitzada.

 

TREBALLS DESTACATS

 

Estudi d'identificació de riscos geològics del municipi Vespella de Gaià. ICGC. 2015.

 

Estudi de riscos geològics del Pla Parcial Urbanístic, Sector XV Ciutat Jardí Sant Pau de Centelles. Ajuntament de Centelles. 2015.

 

Anàlisi d'estabilitat de talussos i desmunts en fase d'obra per a l'ampliació de l'EDAR d'Arenys de Mar, Arenys de Munt i Canet de Mar (Arenys de Mar, Maresme).UTE SCRISNSER-SADYT. 2012.

 

Estudi geològic i d'estabilització de talussos en el Projecte d'estabilització i millores de la pista de l'Collell. Parcs Naturals. Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. 2005.

 

Estudi geològic i d'estabilització en el Projecte d'estabilització de talussos a Peguera (Aigüestortes, Palllars Sobirà). Parcs Naturals. Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. 2004.

 

 

 

© 2015 GeoHid.com

GeoHid c / Sant Andreu 1B, 2º-2ª / 08183 Castellcir / 687076940 / info@geohid.com