Geologia aplicada i Geotècnia

GEOLOGIA APLICADA I GEOTÈCNIA

GeoHid compta amb una àmplia experiència professional en el camp de la geologia aplicada, oferint un ampli ventall de serveis orientats a buscar solucions adaptades a les necessitats del client. Aquests s'agrupen en 4 àmbits diferenciats:

 

Cartografia temàtica: constitueix una eina per presentar informació geològica, geològica-geotècnica, geomorfològica, hidrogeològica, de riscos geològics, ..., amb fins molt variats. Com per exemple, gestió, planificació i ús del territori, per a projectes d'obra civil, per determinar la sensibilitat del territori enfront de diversos tipus de contaminació, per delimitar zones on hi ha la possibilitat d'afectacions com a conseqüència d'una inundació o esllavissada de terres.

 

Es destaca, a continuació, alguns dels treballs que GeoHid pot oferir: cartografies geològiques a escala regional com local, cartografies per a projectes d'enginyeria, cartografia de riscos geològics, d'aqüífers, de vulnerabilitat a la contaminació.

 

Geotècnia per a l'edificació: els estudis geotècnics són d'obligada realització per a qualsevol tipologia d'edificació, d'acord amb la actual normativa imposada pel Reial Decret 314/2006, de 17 de març pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Quan es projecta una edificació és molt important saber en quines condicions geològic-geotècniques ha de fonamentar, per preveure i evitar possibles problemes (assentaments diferencials, infiltracions, agressivitat al formigó, ...). És molt important tenir present que només un estudi geològic-geotècnic adequadament realitzat, és garantia del compliment del CTE.

 

En aquest àmbit GeoHid realitza informes geotècnics per a qualsevol tipus d'edificació, estudis de fonamentacions per a obres de rehabilitació, estudis de patologies de fonamentacions i disseny de solucions, instrumentació i seguiment de patologies i terrenys.

 

Geotècnia per a l'enginyeria: en el camp de l'enginyeria (carreteres, ferrocarrils, obres hidràuliques, plantes industrials, edificació, ...) l'objectiu de l'estudi geològic-geotècnic és assegurar que els factors geològics condicionants de l'obra siguin tinguts en compte i interpretats adequadament; l'anticipació als possibles problemes vinculats al terreny es tradueix en una millor planificació i optimització de costos.

 

GeoHid ofereix serveis per a la redacció dels annexos de geologia-geotècnica en obra civil, tant per als estudis informatius com per als projectes constructius, i per a qualsevol altre projecte enginyeril. També realitzem estudis d'estabilitat en desmunts, talussos i obres de terra, i estudis de millora del terreny (sòls expansibles, col·lapsables, farcits, ...).

 

Riscos naturals: els processos geodinàmics i meteorològics que afecten la superfície terrestre poden constituir riscos naturals. En aquest camp, GeoHid realitza estudis per avaluar, prevenir i mitigar les conseqüències derivades d'aquests.

 

A continuació, es mostra un llistat d'alguns dels treballs que podem realitzar: estudis de afectació de riscos geològics per diferents figures de planejament territorial i urbanístic, estudis de perillositat, vulnerabilitat i risc d'inestabilitats de vessant (despreniments i esllavissades), plans de emergència sísmica, estudis d'inundabilitat.

 

 

 

© 2015 GeoHid.com

GeoHid c / Sant Andreu 1B, 2º-2ª / 08183 Castellcir / 687076940 / info@geohid.com