Cartografia temàtica

CARTOGRAFIA TEMÀTICA I OPTIMITZACIÓ I MANEIG DE BASES DE DADES

Sóc una empresa d'àrids. ¿D'on seria possible extreure graves per a usos constructius?.

 

¿Quins llocs són els més adequats per ubicar abocadors en el territori?.

 

¿Quines són les zones inundables al meu municipi?.

 

Estic projectant l'ampliació d'una carretera de muntanya. ¿On hi ha més riscos a despreniments i esllavissades?.

 

Estic realitzant un estudi d'alternatives de proveïment amb aigües subterrànies.¿Quins materials són els millors per a ubicar les captacions?.

 

GeoHid compta amb experiència en l'elaboració de cartografia temàtica utilitzant sistemes d'informació geogràfica per a projectes d'obra civil, estudis ambientals, mineria i ordenament del territori.

 

Gràcies a l'ampli equip multidisciplinari, format per cartògrafs especialistes, tècnics en desenvolupament i gestió de sistemes d'informació geogràfica, en optimització i maneig de bases de dades i topògrafs, s'ofereix suport tècnic en una gran varietat de projectes: explotació i exploració minera, geotècnia , hidrogeologia i medi ambient.

 

ELS NOSTRES SERVEIS

 

  • Mapes geològics a escala local i regional.
  • Mapes geomorfològics.
  • Mapes de riscos geològics.
  • Mapes geològics-geotècnics.
  • Mapes hidrogeològics.
  • Mapes de vulnerabilitat a la contaminació intrínseca.
  • Bases de dades d'inventari de punts d'aigua amb actualització contínua d'informació.
  • Bases de dades d'inestabilitats de terreny.
  • Auscultació topogràfica de talussos i vessants inestables en mineria i obra civil.

 

TREBALLS DESTACATS

 

Cartografia geològica i hidrogeològica a escala 1: 25.000 dels sectors 1 i 12 de reg del Sistema Canal Segarra-Garrigues (REGSEGA). Artenginy SL. 2010-2011.

 

Cartografia geològica i hidrogeològica a escala 1: 25.000 dels sectors 2, 3 i 13 Sistema Canal Segarra-Garrigues. Aigües del Segarra-Garrigues (ASG). Artenginy SL. 2011-2012.

 

Cartografia geològica-geotècnica a escala 1: 5.000 per al projecte de millora de corbes i reforç de ferm del camí de Tírvia a Burg i Farrera. Gestió d'Infraestructures S.A. (GISA). 2009.

 

Cartografia geològica i inventari d'inestabilitats de talussos per al projecte d'estabilització i millores de la pista al Collell. Taller d'Enginyeria Ambiental. 2005.

 

Cartografia geològica i inventari d'inestabilitats per al projecte sendera per als vianants entre la platja del Miracle i la platja Llarga (Tarragona). Taller d'Enginyeria Ambiental. 2002.

 

 

 

 

© 2015 GeoHid.com

GeoHid c / Sant Andreu 1B, 2º-2ª / 08183 Castellcir / 687076940 / info@geohid.com